Wielkość tekstu

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  1. 1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień:

  CPV 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego,

  CPV 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

  Zakres usługi: transport uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sulęczyno oraz wyjazdy wycieczkowe.

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi transportowej związanej z przewozem (dot. przywozu i/lub odwozu) uczestników projektu pn.; „W kręgu nauki” (uczniów + ewentualnie opiekunów) na zajęcia szkolne – dodatkowe i półkolonie oraz przewozu i odwozu uczestników na wycieczki edukacyjne, do instytucji kultury.
  2. Celem głównym projektu jest: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Sulęczyno oraz podniesienia jakości procesu Kształcenia w placówkach, poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami edukacyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym dla 360 uczniów (w tym 180 dziewczynek) w okresie realizacji zajęć, tj. od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia  2018 r. w 5 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach w gm. Sulęczyno.

  Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

  1. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.
  2. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (poszczególnych części) są zawarte w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej”.

   

  1. 2.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.
   1. O wykonanie usługi może ubiegać się Wykonawca, który:

  a)    posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

  b)    posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

  c)    dysponuje personelem zdolnym do wykonania zamówienia;

  d)    dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

  1. Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający wykonanie części/całości zadania, przy założeniu, że:

  a)    terminy przejazdu grup na trasach mogą się pokrywać;

  b)    jeden kurs może dotyczyć kilku uczniów (wówczas wskazany byłby bus);

  c)    w jednym kierunku mogą być odwożone łącznie dzieci z różnych grup zajęć (wówczas wskazany byłby autobus);

  d)    danego dnia może odbyć się kilka kursów bądź żaden.

  1. Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  a)    Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  b)    Posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji;

  c)    Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  d)    Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia   lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

  1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu:

  a)    Oświadczenie wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

  1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym:

  a)    Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

  1. 3.      KRYTERIA OCENY OFERT
  1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena (cena - 100% = max. 100 pkt.)
  1. 4.      INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY.

   

  - Określenie ilości punktów, jaką dany Oferent uzyska, przeprowadzone zostanie wg następującego wzoru:

  Na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się algorytm w obliczaniu poszczególnych części zamówienia:

  Cena 1 km przejazdu samochodu typu „bus” + cena 1 km samochodu typu „autokar” = cena przejazdu (Cp)

  Ilość punktów=

  Najniższa cena (Cp) w postępowaniu

  x 100%

  Cena Oferenta badana (Cp)

  Wyżej wymieniony sposób obliczenia ilości przyznanych punktów będzie dokonywany dla poszczególnych części 1,2,3,4,5.

  -  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymogi formalne określone w punkcie II i III Zapytania.

  -  O wynikach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

  -  Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powiadomienia o wynikach przedmiotowego zapytania ofertowego.

  1. 5.      TERMIN SKŁADANIA OFERT

  Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy : ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, do dnia 04.11.2016 r. do godziny 1100.

  1. 6.      INFRMACJA NA TEMAT WYKLUCZENIA 

  1)      Jeżeli podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następną w kolejności pod względem ceny.

  2)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.

  3)      Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  4)      Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego

  5)      Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

  6)      Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

  7)      Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

  Wójt Gminy Sulęczyno

  Bernard Grucza

  Załącznik Nr 1

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami:

  - druki do pobrania

   

  Czytany 12651 razy