Wielkość tekstu
  XXIII Sesja Rady Gminy Sulęczyno

  ZAWIADOMIENIE

   

  DNIA 16 LISTOPADA 2016 ROKU (ŚRODA)

  O GODZ.1000 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

  W SULĘCZYNIE,  ULICA SZKOLNA 2

  ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY SULĘCZYNO

   

   

  Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Sulęczyno:

  1.Sprawy regulaminowe:

  a) otwarcie XXIII sesji Rady Gminy,

  b) przedstawienie porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,

  c) zatwierdzenie protokołów z obrad XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 września 2016 roku.

  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

  3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno,

     b) określenia warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulęczyno,

     c) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla obszarów położonych w części obrębów ewidencyjnych Sulęczyno i Żakowo,

  d) zmieniająca uchwałę Nr XXI/187/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sulęczyno na lata 2013-2017,

     e) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,

     f)organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Sulęczyno,

  g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2016 – 2025,                                                                                        

  h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2016.

   

  5. Interpelacje i wolne wnioski.     

                                     

       Przewodniczący Rady Gminy  Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 9614 razy