Wielkość tekstu

  Zapraszam na XXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 09 marca 2017 roku (tj.czwartek) o odz.1000w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

    

  Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:

     a) otwarcie XXVII sesji Rady Gminy,

     b) przedstawienie porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,

     c) zatwierdzenie protokołów z obrad XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 grudnia 2016 roku i sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sulęczyno z dnia 10 lutego 2017 roku.

  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

  3. Sprawozdanie Wójta Gminy Sulęczyno, w tym: zarządzenia, umowy.

  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla działki nr 53/15 w obrębie ewidencyjnym Sulęczyno,

  b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla fragmentu działki nr 63/2 w obrębie ewidencyjnym Żakowo,

  c) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie własności nieruchomości od Skarbu Państwa,

  d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,

  e) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok,

  f) przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęczyno w roku 2017,

  g) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018,

  h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu,

  i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu,

  j)  udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice,

  k) zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017-2026,

  l) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2017.  

  6. Interpelacje i wolne wnioski.

         

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 17054 razy