Wielkość tekstu
  XL sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

   

  Zapraszam na XL sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 24 kwietnia 2018 roku (tj.wtorek) o godz.1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

  z następującym porządkiem:

  1. Sprawy regulaminowe:

     a) otwarcie XL sesji Rady Gminy,

     b) przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy,

     c) protokół z obrad XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 26 marca 2018 roku – podpisany  bez zmian.

  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

  3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.

  4.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie za rok 2017 oraz ocena zasobów pomocy społecznej.

  5.Podjęcie uchwał w sprawie:

      a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Węsiory w obrębie geodezyjnym Węsiory, gmina Sulęczyno,

      b) o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczynodla dz. nr 138/1, 138/2, 146/2, 147/3, 148 położonych w obrębie ewidencyjnym Sulęczyno, części dz. nr 71/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Żakowo, gmina Sulęczyno, dz. nr 75/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa Góra oraz dz. nr 134/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha,

      c) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sulęczyno na lata 2018 -2022,

     d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych  

      e) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania i opieki przedszkolnej w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sulęczyno,

     f) podziału Gminy Sulęczyno na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,

     g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.

  6. Interpelacje i wolne wnioski.

  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

   Kazimierz GLINIECKI      

   

  Czytany 5621 razy