Wielkość tekstu
  XLI sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

  Zapraszam na XLI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 24 maja 2018 roku (tj.czwartek) o godz.10.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie z następującym porządkiem:

  1. Sprawy regulaminowe:

     a) otwarcie XLI sesji Rady Gminy,

     b) przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy,

     c) protokół z obrad XL sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 24 kwietnia 2018 roku – podpisany bez zmian.

  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

  3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: zarządzenia i umowy z firmami.

  4. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie na 2017 rok”.

  5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęczyno za lata 2014-2017.              

  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

     a) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Sulęczynie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 1 wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i urządzeń  oraz w prawie  własności gruntu,

     b) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Sulęczynie przy ul. Promyka 1 wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i urządzeń  oraz w prawie własności gruntu,

     c) ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

     d) ustalenia  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania  miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Sulęczyno,

      e) nadania imienia Szkole Podstawowej w Węsiorach,

      f ) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Sulęczyno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

     g) wyemitowania obligacji przez Gminę Sulęczyno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

     h) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 – 2028,

      i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.

  7. Interpelacje i wolne wnioski.

                                                                

   PRZEWODNICZĄCY  

   RADY GMINY      

   Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 6094 razy