Wielkość tekstu
  Informacja o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulęczynie

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE

     Wójt Gminy Sulęczyno

  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

  DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SULĘCZYNIE

  I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

  1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania :
  1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu,

  2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

  3) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

  4) uzyskał:
  a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b) pozytywną oceną dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

  5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

  7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z póź. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

  10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1311),

  11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

  2. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

  a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, oraz

  b) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2 - 11).

  3.  Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

  1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

  2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

  4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

  5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6,8,10 i 11

  II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Publicznego w Sulęczynie;

  2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

  b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

  c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby nie

     będącej nauczycielem;

  3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  a) imię i nazwisko,

  b) datę i miejsce urodzenia,

  c) obywatelstwo,

  d) miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji),

  4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

  5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

  6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim – w przypadku cudzoziemca,

  7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

  9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  ( Dz.U. z 2017 r. poz.1311 );

  11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2186) w przypadku kandydata na stanowisko publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

  12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

  13) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1189.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych ;

  Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. II p.pkt. 4 – 7, 12 i 13.

  III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej wraz z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulęczynie„ w terminie do dnia 22 czerwca 2018r. , na adres:

  Urząd Gminy Sulęczyno
  ul. Kaszubska 26
  83-320 Sulęczyno

  Pok. Nr 6 do godz. 15.00

  Decyduje data wpływu oferty do Urzędu

  IV. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

  V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sulęczyno.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  Czytany 5999 razy