Wielkość tekstu

  ZAPROSZENIE
  na obrady IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno,
  która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 roku (tj.czwartek)
  o godz.15-tej w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

   

   

  1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Sulęczyno.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad IV sesji Rady Gminy.

  4.Sprawozdanie Wójta Gminy, w tym: informacja dotycząca realizacji art.37 ust.8  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od dnia 21 grudnia 2017 roku do dnia 17 grudnia 2018 roku.

  5.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Podjazy, gmina Sulęczyno,

     b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulęczyno na 2019 rok,

     c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2018,

     d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu,

  e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu,

     f) uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia w roku 2018 Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Sulęczyno, pomocy finansowej na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1912G, obejmująca w swoim zakresie budowę drogi Lemany Sulęczyno”,

     g) udzielenia Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Sulęczyno pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1912G, obejmująca w swoim zakresie budowę drogi Lemany Sulęczyno”, ·      

     h) uchylająca uchwałę Nr XLI/323/2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 24 maja  2018 roku w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Sulęczyno oraz określenia zasad ich zbywani, nabywania i wykupu,

     i) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 maja 2017 roku oraz uchwałę Nr XXXVI/291/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Sulęczyno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

     j) zmieniająca uchwałę Nr XLI/324/2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 24 maja  2018 roku w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Sulęczyno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

     k) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Sulęczyno za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,

     l) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2019-2028,

     ł) uchwalenie budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2019. 

  6. Interpelacje i wolne wnioski.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Kazimierz GLINIECKI

   

   

   

  Czytany 364 razy