Wielkość tekstu

Aktualności (335)

Składanie ankiet w zakresie projektu OZE
Zapraszamy mieszkańców gm. Sulęczyno do składania drugiej ankiety niezbędnej do oszacowania możliwości i kosztów zastosowania instalacji solarnych lub powietrznych pomp ciepła do  ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Ankiety Należy Składać w terminie od 9 grudnia do 19 grudnia 2016 w Urzędzie Gminy Sulęczyno. Uwaga! Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione ankiety wraz z wymaganymi zdjęciami kotłowni i miejsca posadowienia instalacji solarnej.
Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza  na drugie spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych które odbędzie się w dniu 13.12.2016 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, ul. Zielona Droga 1. Na spotkaniu omówione zostaną możliwości zakupu i montażu instalacji OZE, a także szczegóły projektu, w tym m.in. analiza złożonych ankiet, kryteria wyboru lokalizacji instalacji oraz warunki ubiegania się o dofinansowanie i jego poziom. Serdecznie zapraszamy na spotkanie celem uzyskania szerszej informacji.    
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2016
Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: GOSPODAROWANIE ODPADAMI INNYMI NIŻ KOMUNALNE. CZĘŚĆ 2) – USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2016
Koło Kultury Iberyjskiej działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie zapraszają na SPOTKANIE LITERACKO MUZYCZNO – GASTRONOMICZNE, które odbędzie się 2 grudnia 2016 roku (piątek) o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie. W programie spotkania: - wykład dr Wojciecha Charchalisatłumacza ostatniej wersji na polski słynnej powieści Cervantesa „Don Quijote de la Mancha”(Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy).  
M I K O Ł A J E  2 0 1 6 Zapraszamy wszystkie dzieci w sobotę 3 grudnia 2016 roku na spotkanie ze Świętym Mikołajem Prognoza przejazdu po terenie Gminy Sulęczyno jest następująca: Ok. godz. : 9:00 – wyjazd z Sulęczyna 9:15 – Zimna Góra – Kołodzieje 10:00 – Kistowo – Kistówko – Chojna 10:30 – Borek Szkoła – Bielawki – Borek wioska 11:30 – Sulęczyno – Stacja Benzynowa ul. Kartuska :              zapraszamy dzieci z Kłodna, Nowego Dworu, ul. Brzozowej i Tartak 12:00 – Żakowo 12:30 – Widna Góra 13:00 – Amalka - Podjazy 0k. 14:00 - Zdunowice Chata Baryła 15:30 – Węsiory 16:30 – Czarlino – Borowiec 17:00 – Mściszewice (Golica – Skoczkowo – Szkoła) 17:30 – Bukowa Góra 18:00 – Sulęczyno (plac przy Gimnazjum) – zapraszamy wszystkie                dzieci z Sulęczyna /Wszystkie podane wyżej godziną są przybliżone  i mogą ulec małym zmianom/
      PROJEKT „SAMOOBRONA KOBIET” I EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH SZKOLEŃ DLA KOBIET   Z ZAKRESU WALKI WRĘCZ – W RACHACH SAMOOBRONY
Analiza w zakresie zainteresowania mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii
Gmina Sulęczyno prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych. Pozwoli to podjąć decyzję o ewentualnym przygotowaniu projektu i aplikacji w ramach środków Unii Europejskiej. Poziom uzyskanego dofinansowania będzie wynosić 85 % kosztów kwalifikowanych. Wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia ankiety i dostraczenie jej do Urzędu Gminy Sulęczyno do dnia 30 listopada 2016 r. Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do oszacowania potrzeb mieszkańców dotyczących OZE.   Informacje dot. Odnawialnych Źródeł Energii znajdują się poniżej w załączniku.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do wspólnej realizacji projektu pn. „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców
Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na instalację odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach mieszkalnych, które odbędzie się dnia  17 listopada 2016 r. o godz. 1800 w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Zielona Droga 1, 83-320 Sulęczyno.
XXIII Sesja Rady Gminy Sulęczyno
ZAWIADOMIENIE   DNIA 16 LISTOPADA 2016 ROKU (ŚRODA) O GODZ.1000 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SULĘCZYNIE,  ULICA SZKOLNA 2 ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY SULĘCZYNO  
W związku z prośbą Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o rozpropagowanie filmu edukacyjnego pt.: ,,Afrykański Pomór Świń – zasady ochrony świń przed chorobą”, uprzejmie informujemy, iż powyższy film jest dostępny na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4&feature=emshare  oraz na stronie internetowej Instytutu: http://www.piwet.pulawy.pl  w zakładce ,, Afrykański pomór świń".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień: CPV 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego, CPV 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą Zakres usługi: transport uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sulęczyno oraz wyjazdy wycieczkowe.
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)oraz Uchwały nr X/76/2011 Rady Gminy Sulęczyno  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
    Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15  
  Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15
    Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15
W dniu 5 października 2016 r. podpisana została umowa dotycząca dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 IVECO Eurocargo ML150E28W  dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie w kwocie 45.450,00 zł.  
Nieodpłatne porady w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii udzielać będzie Pan Sebastian Rolbiecki  w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, ul. Zielona droga 1  w następujących  dniach: - 28.09.2016 r. - w godz. 8.00 - 15.00 - 09.11.2016 r. - w godz. 8.00 - 15.00 - 07.12.2016 r. - w godz. 8.00 - 15.00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Numer ogłoszenia: F.2613.1.2016 Data opublikowania ogłoszenia: 27.09.2016 r. Przedmiot: sprzedaż używanego samochodu pożarniczego IVECO, typ: 59-12 Turbo Daily E2 6.0t. Tryb sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony (licytacja) Kryteria oceny ofert: najwyższa osiągnięta cena (najwyższa oferta ustna złożona przy ostatnim postąpieniu) Sprzedający: Gmina Sulęczyno ul. Kaszubska 26 83-320 Sulęczyno tel.: 58 685 63 63 faks: 58 686 63 98 adres strony internetowej: www.suleczyno.pl adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.suleczyno.biuletyn.net Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.2016 r. (czwartek) o godz. 11:00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulęczyno, 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26.
XXII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na  XXII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 29 września 2016 roku ( tj.czwartek ) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w III posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie – I kadencji Program posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie Dzień 22.09.2016 r, godz. 14 Miejsce: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, Sulęczyno (sala obrad - parter)
8 września Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Złożony przez Gminę Sulęczyno projekt pn. "W kręgu nauki"  został wybrany do dofinansowania i znajduje się na poz. nr 72 na Liście Projektów, które uzyskały wymaganą liczbe punktów do dofinanowania w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.   Lista znajduje się na stronie: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/rozstrzygniecie-konkursu-z-poddzialania-3-2-1-jakosc-edukacji-ogolnej  
W dniu 08.08.2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu "dróg lokalnych". Złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji  pn. "Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie" ulokował się na poz. nr 60, a zatem zakwalifikowany został do dofinansowania w ramach poddziałania "Wspracie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.   Szcegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://dprow.pomorskie.eu/-/zarzad-wojewodztwa-pomorskiego-zatwierdzil-liste-projektow-z-zakresu-drog-lokalnych-  
Żródło: Dziennik Bałtycki, Klimat dla Pomorza, 24.08.2016 r.