Wielkość tekstu

  PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W SULĘCZYNIE

  w dniu 18 czerwca 2015 roku

   

  Obecni przedstawiciele Rady: Milena Bronk, Piotr Zatoń, Katarzyna Grenz-Szuta, Kazimierz Gliniecki, Sabina Itrych, Wiesław Ulatowski

  Nieobecni: Robert Roda, Grzegorz Stefański

  Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami w posiedzeniach Rady uczestniczyć mogą także pozostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednak bez prawa do głosowania.

  Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

  Zebranych powitał Wójt Gminy Sulęczyno – Bernard Grucza.

  Następnie przyjęto jednogłośnie porządek posiedzenia jak poniżej:

  1. Powitanie uczestników.

  2. Przyjęcie „Regulaminu Wyborów przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie”.

  3. Przyjęcie „Regulaminu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie”.

  4. Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Rady.

  5. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady.

  6. Sprawy wniesione.

  Projekt Regulaminu Wyborów Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego został przedstawiony członkom Rady i jednogłośnie przyjęty.

  Ważnym punktem posiedzenia było ustalenie trybu pracy w formie „Regulaminu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie”. Jej członkowie zapoznali się z projektem Regulaminu Rady przygotowanym przed jej posiedzeniem, a następnie w toku dyskusji zaproponowane zostały odpowiednie zmiany.

  Ostateczny kształt Regulaminu stanowi załącznik do protokołu. Obecni członkowie Rady przyjęli jednogłośnie „Regulamin działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie I kadencji”.

  Kolejnym punktem posiedzenia był wybór przewodniczącego Rady.

  Zaproponowano dwie kandydatury - Pani Mileny Bronk oraz Piotra Zatonia. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym wynikiem   - 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący - przyjęli wniosek, iż pracami Rady kierować będzie Pani Milena Bronk – przedstawicielka organizacji pozarządowych. Na Zastępcę Przewodniczącego Rady również zgłoszono dwie kandydatury – Pani Katarzyny Grenz-Szuta oraz Pana Kazimierza Glinieckiego. W wyniku głosowania Zastępcą Przewodniczącego został Pan Kazimierz Gliniecki – przedstawiciel Rady Gminy. Funkcję Sekretarza Rady zaproponowano Panu Wiesławowi Ulatowskiemu, który nie wyraził zgody na kandydowanie i zaproponował, aby Sekretarzem Rady została Pani Sabina Itrych – przedstawicielka Urzędu Gminy, zajmująca się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Pozostali członkowie Rady przychylili się do wniosku.

  Termin następnego posiedzenia Rady wyznaczono na 10 września 2015 roku, na godz. 13.00.

  Na tym protokół zakończono.

  Załączniki:

  1. Lista obecności,

  2. Regulamin działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie,

  3. Regulamin Wyborów Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie.

  Protokół sporządziła:                                       

  Sabina Itrych

                                                                                 

  Przewodnicząca Gminnej Rady  Działalności Pożytku Publicznego

  Milena Bronk

   

   

   
   
   
   
   
   
  -----------------------------------------------------------
   
  PDF
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  --------------------------------------
   
  PDF
   
   
   

   
  PDF
   
   
   
   

   

  --------------------------------------
   
  PDF
   
   
   
   
   
   
   
  --------------------------------------
   
  PDF
   
   
   
   
   
  --------------------------------------
   
  PDF
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014