Wielkość tekstu

Kultura, Sport i Turystyka

Artykuły filtrowane wg daty: grudzień 2016
sobota, 16 luty 2019 09:03

Koncepcja kąpieliska ...

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANEGO KAPIELISKA GMINNEGO PRZY JEZ. WEGORZYNO W SULĘCZYNIE

 

Projektowany teren jest zlokalizowany w obrębie miejscowości Sulęczyno, gmina Sulęczyno, na działkach nr 381, 3181/16 przy jez. Węgorzyno.
Teren projektowy jest obecnie niezagospodarowany, porośnięty lasem, w części północnej występuje młodnik. Przez teren przebiega nieutwardzona droga leśna. Teren graniczy od wschodu z drogą gminną na działce nr 178/3. Na sąsiedniej działce 3181/13 występuje przystań kajakowa.
Jako podstawowe funkcje dla obszaru opracowania uznano szeroko rozumianą rekreację i wypoczynek dla mieszkańców gminy oraz turystów – poprzez zaprojektowanie kąpieliska gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wójt Gminy Sulęczyno działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11  ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450) oraz Uchwały  Nr II/14//2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29  listopada 2018  roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) 

piątek, 08 luty 2019 14:21

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 2 stycznia 2019 r., w związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w powiecie kartuskim działać będą 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Od nowego roku z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego skorzystać będzie mogło znacznie więcej osób, poszerza się katalog osób uprawnionych. 

Sprawozdanie z realizacji inwestycji
oraz projektów z uzyskaniem środków
w latach 2016 - 2018

 

  

  

Radosna Akademia Przedszkolaka
Całkowita wartość projektu wynosi: 741 775,20 zł. 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
w wysokości: 630 508,92 zł (85% kosztów kwalifikowanych)
Projekt realizowany jest od 1.07.2016 r. i trwać będzie do 31.06.2019 r.

W kręgu nauki
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 458 750,43 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
w wysokości: 1 239 937,87 zł (85% kosztów kwalifikowanych)

Termomodernizacja budynku OSP w Mściszewicach
Wartość inwestycji: 548.744,49 zł
Liderem projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” była gmina Stężyca.
W ramach w/w projektu realizowanym w partnerstwie z innymi gminami Gmina Sulęczyno zrealizowała zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Mściszewicach i uzyskała dofinansowanie w wysokości: 296 001,70 zł (53,94% kosztów kwalifikowanych).

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Podjazach
Wartość inwestycji: 969.844,50 zł
Liderem projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” była gmina Stężyca.
W ramach w/w projektu realizowanym w partnerstwie z innymi gminami Gmina Sulęczyno zrealizowała zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Podjazach” i uzyskała dofinansowanie w wysokości: 486 741,44 zł (50,19% kosztów kwalifikowanych).

Budowa Drogi Gminnej Nr 166015g Podjazy – Widna Góra (Etap II I III)
Wartość inwestycji: 2 123 252,46 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości: 1 003 726,00 (47,27% kosztów kwalifikowanych).

Przebudowa ul. Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz częsci ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie
Wartość inwestycji: 1.191.943,79 zł 
Dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w wysokości 720 031,37 zł (60,41 % kosztów kwalifikowanych)

   

   

      

Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury technicznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe – „Szlakiem Górnej Słupi”
Wartość inwestycji: 889 044,14 zł 
Dofinansowanie z środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.4. „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego” w wysokości: 755.687,52 zł (85 % kosztów kwalifikowanych)

  

   

   

Budowa przedszkola w Węsiorach
Wartość inwestycji: 1 414 796,00 zł 
Dofinansowanie z środków rezerwy ogólnej budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w wysokości: 514 000,00 zł (36,33 % kosztów kwalifikowanych)

 

Modernizacja drogi gminnej nr 166035g ostrów Mausz - Zdunowice Małe – Ostrowite na odcinku 383 mb
Wartość inwestycji: 190 173,74 zł 
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w wysokości 56.554,00 zł (środki budżetu Województwa Pomorskiego na realizację zdań związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych) w wysokości 56.554,00 zł (29,74 % kosztów kwalifikowanych)

  

Odbudowa ulicy Leszczynowej i Ekologicznej wraz z odbudową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Sulęczyno.
Wartość inwestycji: 947 500,00 zł
Dofinansowanie z środków rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie PROMESY Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w wysokości 744 000,00 zł (78,52% kosztów kwalifikowanych).

Remont drogi gminnej nr 166018G Golica – Bębny wraz z remontem odwodnienia w miejscowości Mściszewice
Wartość inwestycji: 395.000,00 zł
Dofinansowanie z środków rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie PROMESY Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w wysokości 316 000,00 zł (80% kosztów kwalifikowanych).

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski w miejscowości Sulęczyno
Wartość inwestycji: 177.000,00 zł
Dofinansowanie z środków rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie PROMESY Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w wysokości 141 600,00 zł (80% kosztów kwalifikowanych).

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Sulęczyno w ramach realizacji programu Ministra Sprawiedliwości
Wartość inwestycji: 55.500,00 zł
Dofinansowanie w wysokości: 54.945,00 zł (99% kosztów kwalifikowanych)

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych dla sołectwa Mściszewice w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie
Wartość inwestycji: 12.000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie” realizowanych na terenach wiejskich w 2018 roku w ramach dotacji w wysokości 10.000,00 zł (83,33% kosztów kwalifikowanych)

Modernizacja, przebudowa odcinka gminnej drogi gruntowej nr 166004G w m. Borek w kierunku Borowy Las
Wartość inwestycji: 295 200,00 zł

 

  

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Widna Góra na dz. nr 2/27 – odcinek 120 mb
Wartość inwestycji: 73 500,00 zł    

 

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Amalka na dz. nr 348 – odcinek 200 mb

Wartość inwestycji: 120 300,00 zł

Bieżąca naprawa dróg w m. Sulęczyno i Zdunowice z środków własnych w wysokości 59.839,50 zł, w tym:
- Naprawa odcinka drogi gminnej nr 166035G Ostrów Mausz – Zdunowice Małe – Ostrowite na odcinku ok. 140mb.
- Naprawa odcinka ul. Stromej w Sulęczynie – podwyższenie światła krawężników wraz z przełożeniem odcinka zjazdu z chodnikiem na odcinku 18 mb
- Naprawa odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 252/2 w m. Sulęczyno.

Projekt - „Dobre Geny”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Szansa – Start Gdańsk
Partnerzy Projektu: Gmina Sulęczyno
Okres realizacji: lata 2018 - 2019
Liczba uczestników: 29 uczestników (15 osób lista podstawowa + 14 lista rezerwowa)
Kwota: 350 tys. zł.
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2. Rozwój usług społecznych
Teren na którym projekt jest realizowany: projekt realizowany jest na terenie Ośrodka Mausz dla mieszkańców trzech gminy Sulęczyno

Projekt - „Trój-Gminnii Nestorzy”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Szansa – Start Gdańsk
Partnerzy Projektu: Gmina Sulęczyno / Gmina Lipusz / Gmina Parchowo
Okres realizacji: lata 2018 – 2020
Liczba uczestników: 28 uczestników (15 osób lista podstawowa + 13 lista rezerwowa)
Kwota: 952 tys zł.
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2. Rozwój usług społecznych
Teren na którym projekt jest realizowany: projekt realizowany jest na terenie Ośrodka Mausz dla mieszkańców trzech gmin: Sulęczyno, Parchowo i Lipusz

Projekt - „Nestor”

Wnioskodawca: Powiat Kartuski
Partnerzy Projektu: Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Gmina Sierakowice, Gmina Stężyca i Gmina Sulęczyno
Okres realizacji: lata 2018-2021
Liczba uczestników: ogólnie 175 osób a z gminy Sulęczyno – 17 osób
Kwota: 292 tys zł
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Teren na którym projekt jest realizowany: projekt realizowany jest na terenie Powiatu Kartuskiego a na terenie Gminy Sulęczyno biorą w nim udział mieszkańcy Sołectwa Węsiory.

 

wtorek, 05 luty 2019 13:48

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIU DRÓG

Plan (zasady) zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie GMINY SULĘCZYNO 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Sulęczyno w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sulęczyno

piątek, 01 luty 2019 14:56

ZEBRANIA WIEJSKIE - 2019

 

OGŁOSZENIE 

WÓJT GMINY SULĘCZYNO informuje, iż zebrania wiejskie na terenie gminy Sulęczyno odbędą się w następujących terminach:

DATA
ZEBRANIA  
 GODZINA SOŁECTWO  MIEJSCE ZEBRANIA  


2 lutego 2019 r.
(sobota)

18:00WĘSIORY   szkoła podstawowa 

3 lutego 2019 r.
(niedziela) 
16:00SULĘCZYNO  remiza OSP 

4 lutego 2019 r.
(poniedziałek)
18:00BOREK szkoła podstawowa

5 lutego 2019 r.
(wtorek)
18:00KISTOWOremiza OSP

6 lutego 2019 r.
(środa)
18:00SUCHAmieszkanie sołtysa 

7 lutego 2019 r.
(czwartek)
18:00ZDUNOWICE Chata Baryła

8 lutego 2019 r.
(piątek)
18:00PODJAZY szkoła podstawowa 

9 lutego 2019 r.
(sobota)
18:00ŻAKOWOsala posiedzeń Urzędu Gminy


10 lutego 2019 r.
(niedziela) 

 16:00MŚCISZEWICE zespół szkół 

 

W sołectwach: Borek, Kistowo, Sucha, Zdunowice, Podjazy, Żakowo, Mściszewice nastąpi wybór sołtysa i rady sołeckiej.

WÓJT GMINY
Bernard GRUCZA

 

czwartek, 31 styczeń 2019 13:39

Oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie

 Zapraszamy do udziału w zajęciach, które odbywają się w i za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie. 

czwartek, 31 styczeń 2019 13:31

„Radosna Akademia Przedszkolaka”

„Radosna Akademia Przedszkolaka” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Sulęczyno oraz 4 nauczycieli, którzy tam pracują. Projekt trwa od 1.07.2016 r. do 31.06.2019 r.

wtorek, 29 styczeń 2019 11:40

V sesja VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 31 stycznia 2019 roku (tj.czwartek) o godz.10:00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie z następującym porządkiem:

Strona 1 z 19