Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  Obrady XLIII sesji Rady Gminy Sulęczyno

  Zapraszam na obrady XLIII sesji Rady Gminy Sulęczyno, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 roku (tj. wtorek) o godz.10-tej w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

   porządek obrad:

  1.Sprawy regulaminowe:

     a)otwarcie XLIII sesji Rady Gminy,

     b)przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy,

     c)protokół z obrad XLII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 26 czerwca 2018 roku - podpisany bez zmian.

  2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

   
  3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: zarządzenia i umowy z firmami.        

  4.Podjęcie uchwał w sprawie:

     a)przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie gminy Sulęczyno,

     b)zmiany uchwały Nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

    c)ustalenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości ich stawek procentowych od ceny nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne (2),

    d)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulęczyno,

     e)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 – 2028,

     f)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.

  5.Interpelacje i wolne wnioski.

  Czytany 3980 razy