Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  ZAPRASZAM na XLV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 27 września 2018 roku (tj. czwartek) o godz.1530w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie 

   

  Porządek obrad:

  1.Sprawy regulaminowe:

     a) otwarcie XLV sesji Rady Gminy,

     b) przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy,

     c) protokół z obrad XLIII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 14 sierpnia 2018 roku oraz z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sulęczyno z dnia 10 września 2018 roku - podpisane bez zmian.

  2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

  3.Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Gminy Sulęczyno, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników urzędu wydających decyzje administracyjne.

  4.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: zarządzenia i umowy z firmami.        

  5.Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęczyno,

  b) przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”,

  c) ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęczyno,

  d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  e) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez   właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sulęczyno,

  f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 – 2028,

  g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.

  6. Interpelacje i wolne wnioski.

   

   

  PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY

  Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 1996 razy