Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

  XXV Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

   Zapraszam na XXV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 grudnia 2016 roku ( tj.piątek ) o godz. 930   w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

   

     Porządek obrad:

     1.Sprawy regulaminowe:

         a) otwarcie XXV sesji Rady Gminy,

         b) przedstawienie porządku obrad XXV sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,

         c) zatwierdzenie protokołów z obrad XXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16 listopada 2016 roku i sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sulęczyno z dnia 5 grudnia 2016 roku.

     2.Sprawozdanie Wójta Gminy Sulęczyno, w tym: informacja dotycząca realizacji art.37 ust.8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od dnia 22 grudnia 2015 roku do dnia 20 grudnia 2016 roku.

     3.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

     4.Podjęcie uchwał w sprawach:

        

       a)o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Sulęczyno, gmina Sulęczyno obejmującego część działki nr 3181/16,

       b)wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości ( dot. działki nr ew.333/1),

       c)wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości ( dot. działek nr ew.139/4 i 139/94 ),

       d)wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,

       e)zmiany Statutu Gminy Sulęczyno,

       f)zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie,

       g)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulęczyno na 2017 rok,

       h)uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

       i)zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno na rok 2017,

       j)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu,

       k)uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017-2026,

       l)uchwalenie budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2017.                                                                                         

    

     5.Interpelacje i wolne wnioski.

   

  PRZEWODNICZĄCY

  Rady Gminy Sulęczyno

   Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 17666 razy