Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

  wycinka

  Właściciele prywatnych posesji od 1 stycznia 2017 r. są zwolnieni z uzyskania w Urzędzie Gminy zgody na wycinkę drzew i krzewów,

  pod warunkiem że ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez zezwolenia. Nie wymagane jest również zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego. Także w tym przypadku spełnienie warunków braku użytkowania rolniczego gruntu, na którym rośnie drzewo albo krzew i określonego celu usunięcia wystarcza do usunięcia drzewa i krzewu bez zezwolenia.

  Jednocześnie należy pamiętać, że prawo do wycinki drzewa bez zezwolenia nie dotyczy pomników przyrody rosnących na prywatnych posesjach. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie obowiązującej dotychczas procedury, czyli działań związanych ze zniesieniem formy ochrony przyrody.

  Nowe przepisy o ochronie przyrody nie zmieniły okresu ochronnego dla ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października. Przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko gatunków roślin, zwierząt albo grzybów np.: występowanie porostów lub gniazdowanie ptaków, nadal każdorazowo trzeba uzyskać zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

  Nadal obowiązuje zakaz wycinki na obszarach chronionych!

  Urząd Gminy Sulęczyno przypomina, że na terenie Gminy Sulęczyno znajdują się obszary chronione takie jak Kaszubski Park Krajobrazowy i Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu, na terenie których wprowadzony jest zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów czy naprawy urządzeń wodnych. Usunięcie zadrzewień, o których mowa powyżej, będzie stanowiło złamanie zakazów obowiązujących na obszarach chronionych. Zgodnie z art. 127 ustawy o ochronie przyrody, każdy kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu -podlega karze aresztu albo grzywny.

  Podobnie, objęcie zieleni ochroną konserwatorską, o której mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może oznaczać, że określone działania jej dotyczące wymagały będą zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.


  Czy rolnicy muszą mieć zezwolenie na wycinkę drzew?

  Rolnicy aby usunąć drzewo bez zezwolenia muszą łącznie spełniać dwa warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia niezwiązany prowadzeniem działalności gospodarczej).

  Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/krzew, to pierwszy warunek można uznać za spełniony.

  Ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza (odpowiada definicji działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Przykładowo, usuniecie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu z uwagi na utrudnianie prac polowych lub pod budowę stodoły, obory, kurnika jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej) i taki rolnik powinien wystąpić o zezwolenie.

  Należy także zauważyć, że wg. nowych przepisów rolnicy są również zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Rolnik, który może wykazać, że usuwa drzewa/krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, także nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie.

  Wyjątek! Jeżeli jednak drzewo jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, to nie może być usunięte. Brak możliwości usunięcia dotyczy tej części drzew pokrywających całą działkę, które rosną bezpośrednio przy drodze lub wodzie (są zadrzewieniem przydrożnym lub nadwodnym).

  Wzrosły obwody drzew, których usunięcie nie wymaga wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę.

  Przypomnieć należy, że do końca ubiegłego roku zezwolenie nie było wymagane w przypadku usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekraczał 35 cm albo 25 cm. Po zmianie przepisów wartości te są większe, ponieważ wynoszą, odpowiednio, 100 cm i 50 cm. Co także istotne, dotyczą one obwodów drzew nie na wysokości 5 cm, lecz 130 cm.

  Kiedy zgoda na wycinkę drzew jest wymagana?

  Obecnie zgoda na usunięcie drzew będzie wymagana jeśli ta wycinka związana będzie z działalnością gospodarczą i jeśli obwód pnia drzew mierzony na wysokości 130 cm przekroczy 100 cm dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 50 cm dla pozostałych drzew. Za usunięcie drzew na cele gospodarcze trzeba będzie uiścić opłatę, tak jak do tej pory. Ustawa przewiduje również karę za usunięcie w/w drzew bez zezwolenia i wyniesie ona dwukrotność opłaty za ich wycinkę.  
  Wycinka krzewów.

  Zmiany nastąpiły też w przypadku konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcia krzewów. Do końca 2016 r. zezwolenia nie wymagało usunięcie krzewów, których wiek nie przekraczał 10 lat, a od bieżącego roku zezwolenie takie nie jest potrzebne w przypadku usuwania krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.
   

  KOMUNIKAT RDOŚ W SPRAWIE WYCINKI DRZEW

  Czytany 18324 razy