Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

Aktualności (319)

Zaproszenie do udziału w konsultacjach
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektów uchwał Rady Gminy Sulęczyno zmieniających uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno          z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2016 oraz  uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Urząd Gminy Sulęczyno uprzejmie informuje, że w dniu 04.04.2015r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kłodnie będzie w tym dniu czynny do godziny 13:00
IV sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na  IVsesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 26 marca 2015 roku ( tj.czwartek )o godz.930  w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w ramach akcji Szybki PIT w Sulęczynie
W dniu 24 marca 2015 r. (wtorek) w kawiarence internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie przy ul. Żeromskiego 12 w godzinach od 8.30 do 14.30 odbędzie się dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Kartuzach w w ramach akcji Szybki PIT. W czasie dyżuru zapewniona zostanie podatnikom możliwość złożenia rocznego zeznania PIT za 2014 rok drogą elektroniczną (np. przez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce e-Deklaracje)
Mobilny Punkt Informacyjny w Sulęczynie 27 marca 2015 r.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Najbliższe spotkania z konsultantami LPI FE w Wejherowie, odbędą się:-  SULĘCZYNO  - Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26   27.03.2015 - godz. 09.00-11.00, -  STĘŻYCA  - Dom Strażaka, ul. 9-tego Marca 6    27.03.2015 - godz. 12.00-14.00, Konsultanci LPI FE będą dyżurować w podanych wyżej godzinach. Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
Ogłoszenie konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2015).W związku z powyższym Gmina Sulęczyno zamierza przystąpić do konkursu, w ramach którego osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc finansową w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (m.in. eternit).Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sulęczyno, pokój nr 3, w terminie do 31 marca 2015 roku. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 58 685 63 94.
OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ  WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SULĘCZYNO  W 2015 R.
WÓJT GMINY SULĘCZYNO zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sulęczyno w 2015 roku w zakresach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2015
Wójt Gminy Sulęczynodziałając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/292/2014 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., Nr 1118) w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu: 1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:a) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw badawczych i twórczych,b) aktywizacja więzi i animacja społeczna młodzieży i dorosłych wzmacniająca samorządowe oraz obywatelskie inicjatywy lokalne.Na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku przekazano środki w wysokości 11.400,00 zł, w 2014 r. – 6.500,00 zł. Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2015 r. – 10.500,00 zł. 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz języka kaszubskiego,b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,c) organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, mających na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych,d) promocja zabytków archeologicznych występujących na terenie Gminy. W 2013 r. na zadania z obszaru kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano 61.000,00 zł.Przeznaczona kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2014 roku – 63.500,00 zł, przekazano 59 000 zł. Przewidywana kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2015 roku – 63.500,00 zł. 3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:a) upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy.Na realizację zadań z…
  DZIEŃ JEDNOŚCI KASZUBÓW - 2015 Dzień Jedności Kaszubów obchodzony od 2004 roku na pamiątkę pierwszej wzmianki o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX z dnia 19 marca 1238 roku, w której Książe szczeciński został zatytułowany „księciem Kaszub”. W roku 2015: XII Dzień Jedności Kaszubów odbędzie się 22 marca w SULĘCZYNIE Obchody święta mają na celu promowanie szeroko pojętej Kultury Kaszubskiej. Nieodłącznym elementem obchodów jest uroczysta Msza Święta z elementami kaszubskimi, turniej gry w kaszubską „Baśkę” oraz punkt kulminacyjny – Bicie rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie. Obchodom towarzyszą liczne kiermasze twórców ludowych, wystawy rękodzieła, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, występy zespołów lokalnych. Więcej informacji: http://www.goksuleczyno.gdan.pl/
Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 16.02.2015 r. wydał decyzję WI-II.7820.10.1.2014.MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 228 W SULĘCZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ JEZIORA WĘGORZYNO.   (Treść  w pliku PDF załącznik poniżej)
Bezpłatne szkolenia - warsztaty dotyczące wykorzystania funduszy unijnych na działania związane z ekologią
Udział w projekcie jest w 100% bezpłatny. Celem projektu jest przygotowanie MMiŚ przedsiębiorstw do wdrażania rozwiązań proekologicznych, oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie działań proekologicznych i pozyskiwania środków na ich finansowanie.
Terminy zebrań wiejskich w sołectwach
WÓJT  GMINY  SULĘCZYNO  informuje, iż zebraniawiejskie połączone z wyborami sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy odbędą się w następujących terminach: Sołectwo BOREK 10 lutego 2015 roku tj.wtorek godz. 18.00 Miejsce zebrania - szkoła podstawowaSołectwo KISTOWO 10 lutego 2015 roku tj.wtorek godz. 19.30 Miejsce zebrania - remiza OSPSołectwo PODJAZY 11 lutego 2015 roku tj.środa  godz. 18.00 Miejsce zebrania - szkoła podstawowa Sołectwo ŻAKOWO 11 lutego 2015 roku tj.środa godz. 19.00 Miejsce zebrania - mieszkanie sołtysaSołectwo SUCHA 12 lutego 2015 roku tj.czwartek godz. 17.30 Miejsce zebrania - mieszkanie sołtysaSołectwo ZDUNOWICE 12 lutego 2015 roku tj.czwartek godz. 19.00    Miejsce zebrania - Chata BaryłaSOŁECTWO WĘSIORY* 20 lutego 2015 roku tj.piątek godz. 19.00 Miejsce zebrania - szkoła podstawowaSołectwo SULĘCZYNO* 21 lutego 2015 roku tj.sobota godz. 19.00 Miejsce zebrania - remiza OSPSołectwo MŚCISZEWICE 22 lutego 2015 roku tj.niedziela godz.16.00 Miejsce zebrania - zespół szkół * Zebrania wiejskie Sołectwa Sulęczyno i Węsiory(bez wyboru sołtysa i rady sołeckiej)
ANIMATOR 2015
W związku z realizacją projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie ogłasza nabór na stanowisko Animatora Sportu na Orliku w Sulęczynie w 2015 roku Więcej: link: http://goksuleczyno.gdan.pl/animator2015
Poradnictwa Prawno - Obywatelskiego w Wieżycy ciąg dalszy …
Od czwartku 8 stycznia 2015 r., co dwa tygodnie w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycyw godzinach od 12.00 do 16.00 realizowane są dyżury Doradcy Obywatelskiego – Moniki Mielewczyk.
III Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zaproszenie na III sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 grudnia 2014 roku ( tj. wtorek ) o godz.1100  w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Uwaga! W najbliższych dniach na Pomorzu będzie wiał silny wiatr!
Uwaga! W najbliższych dniach na Pomorzu będzie wiał silny wiatr!  Wszystkie służby pozostają w gotowości. Wójt Gminy Sulęczyno apeluje o zachowanie ostrożności.
II Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zaproszenie na II sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 12 grudnia 2014 roku (tj. piątek) o godz. 11.00 w lokalu sali posiedzień Urzędu Gminy Sulęczyno.
Mikołaje w Gminie Sulęczyno
Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza wszystkie dzieci na spotkanie ze Św. Mikołajem dnia 6 grudnia 2014 roku (sobota) w następujących godzinach:
Nowy plac zabaw w Sulęczynie
W listopadzie oddano do użytku plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Sulęczynie.
I sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zwołanie pierszej sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczynona dzień 01 grudnia 2014 roku ( tj. poniedziałek ) na godz.1400, która odbędzie się w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
XXXVI sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zaproszenie na XXXVI sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 13 listopada 2014 roku (tj.czwartek) o godz.10.00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Zaproszenie na uroczystość otwarcia hali sportowej w Mściszewicach
Wójt Gminy Sulęczyno oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Mściszewicach mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Sulęczyno na uroczystość otwarcia hali sportowej, która rozpocznie się mszą św. o godz. 10.30 w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mściszewicach DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU Dalsza uroczystość odbędzie się w Zespole Szkół w Msciszewicach, ul. Szkolna 5
Harmonogram dyżurów Punktu Porad Prawno – Obywatelskich w Sulęczynie
Dyżury Doradcy Obywatelskiego odbywać się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie, przy ul. Zielona Droga 1 w następujacych terminach:
Siłownia zewnętrzne w Sulęczynie
Dzięki środkom finansowym od Firmy Indiana Investmensts Sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej BNK Petroleum w Sulęczynie na placu rekreacyjno – sportowym umieszczono urządzenia siłowni zewnętrznej. Można skorzystać z takich urządzeń jak: „chodzik”, „narciarz” i „Nordic Walking” i dzięki niemu aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.
KOMUNIKAT
KOMUNIKAT publikacji oferty zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
WÓJT GMINY SULĘCZYNO OGŁASZA  ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W dniu 22 i 23  września 2014 r. (tj. poniedziałek i wtorek ) Firma wywozowa ELWOZ przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych  na terenie Gminy Sulęczyno       (wszelkie pytania pod numerem 58-685-63-60 ) Odpady należy wystawić bezpośrednio przy głównej drodze asfaltowej lub szutrowej tak aby był swobodny dojazd pojazdem wielkogabarytowym oraz aby nie  utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 08:00. Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane.   w poniedziałek 23.09.2014   Sulęczyno, Bielawki, Borek, Chojna, Kistowo, Kistówko, Kołodzieje, Sucha   w wtorek 23.09.2014 Nowe Pole, Nowy Dwór, Podjazy, Widna Góra, Borek Sulecki, Borowiec, Bukowa Góra, Czarnino, Kłodno, Mściszewice, Ogonki, Ostrowite, Ostrów Mausz, Węsiory, Zdunowice, Żakowo   Prosi się osoby zainteresowane o dostarczenie odpadów wyłącznie w wyznaczonych godzinach i miejscach.      Wykaz zbieranych odpadów wielkogabarytowych        ODPADY WIELKOGABARYTOWE – wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary        i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady niesegregowane 1.          meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.), 2.          elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu elektronicznego, itp.), 3.          armatura sanitarna (umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, sedesy, itp.), 4.          ramy okienne, 5.          meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), 6.          sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.), 7.          wózki i chodziki dziecięce, 8.          zabawki dużych rozmiarów, 9.          duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka bez zawartości). 10.        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), odpady budowlane (deski drewniane, belki, panele, grzejniki, płytki, rury, rolety, szyby itp.), odpady remontowe (gruz budowlany, wata szklana, itp.), części samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki, itp.), zużyte opony oraz inne odpady komunalne.
"Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie eykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyno"
Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 73/2014 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyłonienia uczestników projektu pod nazwą „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno” realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 informuje, że w dniu 26 sierpnia 2014 r. odbyła posiedzenie, na którym oceniono wszystkie wnioski złożone w naborze trwającym od 28 lipca do 22 sierpnia 2014 r.

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014