Wielkość tekstu

  OGŁOSZENIE

  O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

  do wspólnej realizacji projektu pn. „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPIw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”

   

  ---------- logo_ue.jpg 

   

  Załącznik nr 1

  do Zarządzenia  Nr   97 /2016

  Wójta Gminy Sulęczyno

  z dnia  14  listopada  2016  r.

  OGŁOSZENIE

  O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

  do wspólnej realizacji projektu pn. „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPIw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”

  Gmina Sulęczyno  -    Partner Wiodący Projektu informuje, że dnia 15 listopada 2016 r.,  działając na mocy:

  -        Porozumienia z dnia 16 sierpnia 2016 r. pomiędzy gminami Sulęczyno, Kołczygłowy, Tuchomie, Parchowo, Sierakowice i Czarna Dąbrówka w sprawie przygotowania projektu w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,

  -        Uchwały nr XVI/128/2016 Rady Gminy Sulęczyno  z dnia  17 marca 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sulęczyno do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi”,

  -        Uchwały nr XI/133/2016 Rady Gminy Kołczygłowy  z dnia  14 marca 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kołczygłowy do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi”,

  -        Uchwały nr IX/115/2016 Rady Gminy Tuchomie  z dnia  11 marca 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Tuchomie do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi”,

  -        Uchwały nr XIV.102.2016 Rady Gminy Parchowo  z dnia  30 marca 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Parchowo do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi”,

  -        Uchwały nr XVII/188/2016 Rady Gminy Sierakowice  z dnia  22 marca 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sierakowice do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi”,

  -        Uchwały nr XX/191/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12 sierpnia 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czarna Dąbrówka do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi”,

  oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z póżn.zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPIw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

   1.    Podstawowe informacje o projekcie.

  Projekt pn. „POMORSKIE  SZLAKI  KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPIrealizowany będzie w ramach wniosku, który zostanie złożony w konkursie o dofinansowywanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Wsparcie trakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

  Przewidywany czas realizacji projektu: od 01. 09. 2017 r. do  01.06. 2018 r.

  W ramach projektu zakłada się zagospodarowanie górnego odcinka rzeki  Słupi  wraz z dopływem rzeki Kamienica dla potrzeb turystyki kajakowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w analizie wykonalności dla przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

  Typy instytucji z jakimi możliwe jest utworzenie partnerstwa w celu realizacji projektu:

  Zgodnie ze szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WP 2014-2020” beneficjentami pomocy mogą być:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pozarządowe,
  4. instytucje kultury,
  5. instytucje edukacyjne,
  6. szkoły wyższe,
  7. przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni, gospodarstwa agroturystyczne),
  8. ROT/LOT,
  9. parki narodowe,
  10. PGL Lasy Państwowe,
  11. kluby sportowe,
  12. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
  13. urzędy morskie,
  14. operatorzy elektrowni wodnych.

  Uwaga! Wyżej wymienioną listę zawęża się tylko do podmiotów spoza sektora finansów publicznych.  

  Typy projektów możliwe do realizacji w ramach działania 8.4:

  1. budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. przystanie i pomosty służące turystyce wodnej, przenoski),
  2. budowa, przebudowa i rozbudowa liniowej publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służącej rozwojowi całorocznych, specyficznych form turystyki w oparciu o jednolite standardy identyfikujące dziedzictwo regionu (m.in.: trasy rowerowe, szlaki wodne, konne, piesze wraz z oznakowaniem).

  W ramach ww. typów projektów możliwa jest również realizacja inwestycji związanych z budową, przebudową i rozbudową publicznej infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych) oraz zagospodarowania ich bezpośredniego otoczenia.

  Wartość nakładów przewidzianych na realizacją zadań przez partnera opisanych w pkt 3  nie może przekroczyć kwoty: 258.300,00 zł  brutto

  2.    Cel partnerstwa.

   

  Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu pn. „POMORSKIE  SZLAKI  KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPIw ramach Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, który zostanie złożony w konkursie o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

  Partner może uczestniczyć w realizacji zadania w projekcie opisanego szczegółowo w pkt 3.

  3.    Zadania partnera.

  Do zadań partnera należało będzie:

  1)      realizacja przypisanych we wniosku o dofinansowanie i umowie partnerstwa działań projektowych związanych z zagospodarowaniem odcinka rzeki Słupi na terenie Gminy Parchowo poprzez wykonanie zadania:  Przystań kajakowa i pole biwakowe w Soszycy - działka nr 30/10 w obrębie Parchowo poprzez: budowę budynku zaplecza sanitarnego z wydzielonymi łazienkami  i prysznicami, w tym dla osób niepełnosprawnych, obiekty małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji (stojak do suszenia kajaków, miejsce na ognisko, ławostół drewniany, kosze na śmieci, wiata podwójna drewniana, ogrodzenie drewniane, pole namiotowe, tablica informacyjno - promocyjna).

  2)      opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na w/w zadania wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających ich realizację,

  3)      nadzór inwestorski nad realizacją zadań opisanych w ust. 1) ,

  4)      promocja i informacja o projekcie zgodnie z wytycznymi UE,

  5)      przekazanie Partnerowi Wiodącemu opracowanych dokumentów i opracowań niezbędnych do prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie,

  6)      niezwłocznego informowania Partnera Wiodącego o wszelkich zagrożeniach w przygotowaniu Projektu,

  7)      pomoc i wsparcie Partnera Wiodącego w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,

  8)      wspólne finansowanie projektu,

  9)      monitoring zrealizowanego zakresu projektu.

  4.    Kryteria wyboru partnera.

   

  Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  Kryteria formalne:

  1)        złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,

  2)        sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie,

  3)        wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty,

  4)        oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

  Kryteria merytoryczne:

  1)        zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,

  2)        oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (kadra legitymująca się doświadczeniem projektowym, sprzęt techniczny, posiadana infrastruktura, potencjał finansowy)

  3)        doświadczenie w realizacji zadań/projektów  o podobnych charakterze (doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury turystycznej)

  4)        lokalizacja inwestycji wpisuje się w sieciowość produktu turystycznego przedsięwzięcia strategicznego

  5)        nowopowstała lub zmodernizowana infrastruktura kajakowa spełnia standardy określone w Analizie Wykonalności dla Przedsięwzięcia i/lub Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych.

  6)        Potencjalny partner posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu na której powstanie infrastruktura w ramach projektu (z wyłączeniem wód),

  a)      w celu spełnienia tego wymogu należy załączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (zał. nr 1 do oferty),

  7)        Całkowita wartość nakładów na realizację projektu opisanych w pkt 3, w celu spełnienia tego wymogu należy załączyć harmonogram finansowy realizacji zakresu zadań Partnera projektu (zał. nr 2 do oferty),

  8)        Potencjalny Partner nie zalega z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,

  a)      w celu spełnienia tego wymogu należy załączyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego (zał. nr 5 do oferty).

  9)        Utrzymanie trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu (przedstawienie proponowanych rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości projektu zgodnie z wytycznymi UE w tym zakresie).

   

  5.    Dokumenty konieczne do przedłożenia w ramach oferty.

  1)        Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu,

  2)        Harmonogram finansowy realizacji zakresu zadań Partnera projektu,

  3)        Aktualny odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

  4)        Aktualny statut podmiotu (jeśli podmiot go posiada),

  5)        Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami, w tym na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,

  6)        Pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta).

  6.        Informacja dotycząca złożenia oferty

  1)      Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,

  2)      Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu,

  3)      Oferta oraz wszystkie niezbędne załączniki składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty),

  4)      Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). Ofertę wraz z załącznikami (w formie spójnie spiętego pliku dokumentów) należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, pok. 6 z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „POMORSKIE  SZLAKI  KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPIw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego. Nie otwierać przed godz. 1000 w dniu 9 grudnia 2016 r.”,

  5)      Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od daty ogłoszenia naboru tj. do dnia 09.12.2016 r. do godz. 930. Przyjmuje się, że wskazany okres 21 dni będzie liczony w dniach kalendarzowych. O terminowym złożeniu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sulęczynie. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane,

  6)      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.12.2016r., o godz. 10.00  w  siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Sulęczynie przy ul. Kaszubskiej 26, sala obrad.

  Osoby do kontaktu w sprawie naboru:  Anna Kotkowska-Bronk – tel. (58)  685-63-93.

   

  7.    Informacja o wynikach wybranej oferty

  1)      Partner zostanie wybrany przez Komisję ds. oceny oferty powołaną przez Wójta Gminy Sulęczyno,

  2)      Na partnera wybrany zostanie podmiot, który spełni wszystkie kryteria oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu i przedstawi najtańszą ofertę realizacji zadań,

  3)      Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku postępowania konkursowego w terminie siedmiu dni od daty jego zakończenia,

  4)      Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony na partnera w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej Gminy Sulęczyno www.suleczyno.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sulęczyno www.bip.suleczyno.pl.

  5)      Z partnerem wyłonionym w toku postępowania konkursowego zostaną zawarte porozumienie i umowa partnerska, w celu wspólnej realizacji projektu.

  8.    Informacje dodatkowe

   1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta spełniła wszystkie kryteria oceny oferty i zawiera kolejną najniższą wartość realizacji zadań,
   2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn,
   3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „POMORSKIE  SZLAKI  KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPIw konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego lub w przypadku niewybrania wniosku do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą.

      Załączniki

  - Załącznik do zarządzenia nr 97/2016

  - Wzór formularza ofertowego

  - Regulamin naboru

  - Wzór protokołu z wyboru partnera.

  - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu

  - HARMONOGRAM FINANSOWY REALIZACJI ZAKRESU ZADAŃ PARTNERA PROJEKTU w ramach projektu pn. „POMORSKIE  SZLAKI  KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPI” dla Działania 8.4 RPO WP 2014-2020

  - Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego

   

   

  Czytany 14276 razy