Wielkość tekstu
Termomodernizacja energetyczna obiektow uzytecznosci publicznej

Termomodernizacja energetyczna obiektow uzytecznosci publicznej (1)

Gmina Stężyca w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Sulęczyno oraz Gminą Linia realizuje projekt:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna

Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Całkowita wartość projektu:9 956 787,87 zł

Kwota dofinansowania UE:5 720 936,10 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.01.2018 r.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPM.10.02.01-22-0020/16-00 zawarta dnia 28 czerwca 2016 r.

Projektem zostanie objętych 20 budynków, dla których na bazie przeprowadzonych audytów energetycznych wybrano rozwiązania wpływające w najbardziej skuteczny sposób na poprawę efektywności energetycznej. W zależności od budynku inwestycja obejmuje kompleksowe działania związane z ociepleniem elewacji zewnętrznych budynków, wymianą elementów stolarki okiennej lub drzwiowej, poprawą jakości i sprawności instalacji grzewczej oraz w części budynków wymianą źródeł ciepła czy zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Na terenie Gminy Stężyca realizacją projektu objęte zostaną następujące budynki:

  1. Świetlica wiejska w Gapowie,
  2. Świetlica wiejska w Łosienicach,
  3. Świetlica wiejska w Żurominie,
  4. Świetlica wiejska w Stężyckiej Hucie,
  5. Budynek OSP w Szymbarku,
  6. Dom Pomocy Społecznej w Stężycy,
  7. Budynek garażowo – warsztatowy i budynek biurowy w Stężycy

Na terenie gmin partnerskich tj. Gminy Chmielno, Gminy Sulęczyno oraz Gminy Linia realizacją projektu objęte zostaną niżej wymienione budynki:

  1. Gminny Ośrodek Pomocy w Chmielnie,
  2. Hydrofornia w Chmielnie,
  3. Budynek OSP w Kożyczkowie,
  4. Szkoła Podstawowa w Borzestowie,
  5. Hydrofornia w Cieszeniu,
  6. Budynek OSP w Miechucinie,
  7. Szkoła Podstawowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Reskowie,
  8. Szkoła podstawowa w Linii,
  9. Biblioteka szkolna w Linii,
  10. Urząd Gminy w Linii,
  11. Budynek zaplecza sportowego na stadionie gminnym w Linii,
  12. Szkoła Podstawowa w Podjazach,
  13. Remiza OSP w Mściszewicach.

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014